โหราศาสตร์

พูดคุยเรื่องโหราศาสตร์ โดย อ.ภคนันท์

โหราศาสตร์ ในความเป็นจริงที่ควรปฏิบัติ

“โหราศาสตร์” ในการศึกษา วิชาโหราศาสตร์ เป็นศาสตร์ของโลก ไม่ใช่ของชาติใด ภาษาใดโดยเฉพาะ โลกเราหมายถึงจักรวาล มีดวงอาทิตย์เป็นประธาน มีดาวเคราะห์วนเวียนรอบ ๆ มีดาวฤกษ์ ทั้งหลายทั้งปวงนั้น ไม่มีมนุษย์คนใดสร้างขึ้นมา ไม่ผูกขาดเป็นของใคร จึงถือว่าการเรียนโหราศาสตร์จึงไม่ควรจะมีอคติว่า จะต้องเรียนของชาตินั้นชาตินี้ แม้ว่าเราจะเป็นคนไทย มีครูบาอาจารย์เป็นคนไทย แต่ในแง่ของดวงดาวจะถือว่าเป็นสากล ฉะนั้นโหราศาสตร์จึงเป็นเรื่องของสรรพสิ่งทุกอย่างในโลกไม่ว่าจะเป็นบุคคล สังคม ธรรมชาติ หรือเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นในโลก และสังคม เราเรียกว่า ดวงบ้านดวงเมือง ชะตาบ้านเมืองนั้น ๆ ถ้าเราต้องการรู้เรื่องของคน ก็ต้องรู้เรื่องของมนุษย์ว่ามีอะไรบ้าง? ถ้าต้องการเรียนรู้เรื่องบ้านเมือง ก็ต้องรู้ว่าสังคมบ้านเมืองเขาเป็นอย่างไร …. มีอะไรเกิดขึ้น

เทคนิคการพยากรณ์แต่ละคัมภีร์ แต่ละหลักวิชา มีมากมาย ใครชำนาญทางไหนก็นิยมใช้ตำรานั้น

อาจารย์ภคนันท์

อาจารย์ภคนันท์ เชื่อมั่น และศรัทธาเสมอว่า ความเชี่ยวชาญทางวิชาโหราศาสตร์ ต้องประมวลเข้ากัน 3 ประการ ดังคำสอนของครูบูรพาจารย์ ดังนี้

  • อำนาจจิต เรียกว่า จิตวิญญาณ
  • อำนาจวิชา เรียกว่า พลังงาน
  • อำนาจญาณ เรียกว่า ญาณหยั่งลึก หยั่งรู้

การมีสมาธิจิตแน่วแน่ วางอารมณ์ให้เป็นปกติ หายใจลึก ๆ เข้า และออก เป็นการหยั่งอารมณ์ว่าบริสุทธิ์ดีหรือไม่ ถ้าอารมณ์ไม่ปกติและมีความวูบวาบ หรืออารมณ์เสียหงุดหงิดเสียแล้วล่ะก็ อย่าดูดวงให้ใคร การพยากรณ์ต้องเชื่อมวิญญาณที่คอยกระตุ้น…. สถานที่พยากรณ์จำเป็นต้องมีระเบียบ เครื่องมือ เครื่องเขียน อุปกรณ์ที่จำเป็นในการพยากรณ์ รวมทั้งตรายางที่ปั้มดวง ฯลฯ … อื่น ๆ อย่าให้ใครอื่นมาจับต้องเล่น บนโต๊ะควรมีที่สักการะบูชา พานเล็ก ๆ จัดดอกไม้ของหอม บูชาพระ – ครูบาอาจารย์…….. ทุกคนที่เรียนวิชาโหราศาสตร์ย่อมรู้ความในใจตัวเอง แต่ไม่รู้สื่อและตัวนำนั้นคืออะไร การที่จะทำการพยากรณ์ดวงให้ใคร โหราจารย์ต้องทำตัวให้บริสุทธิ์ สะอาด พร้อมตั้งมั่นอยู่ในสัจธรรม ทำให้กลิ่นตัวหอม สื่อและวิญญาณจึงติดต่อง่ายมองดวงทะลุปรุโปร่ง วิญญาณโอปปาติกะคอยติดตามและคอยบอกอยู่เสมอ เครื่องมือโหรย่อมมีประสิทธิภาพมาก ทุกอย่างจะมีวิญญาณรักษา ถ้าหากประพฤติตัวดี ย่อมทรงคุณและมีอานุภาพ หากไม่เคารพครูบาอาจารย์ ทนงตัว พูดจาอิจฉาถากถางผู้อื่น เท่ากับเราไม่เคารพตนเอง จักเกิดโทษมากกว่าคุณ ….

การภาวนาจิตอยู่เสมอ และชำระจิตใจให้สะอาด เดินธาตุในร่างกายให้ถูกต้อง เช่น ไฟ ดิน ลม น้ำ นะมะพะทะ ธาตุทั้ง 4 นี้ มีความสำคัญมาก ไม่ว่าเรียนวิชาใด ๆ แม้กรรมฐานศาสตร์ ก็ต้องอาศัยจิต จิตเป็นที่ตั้งความสำเร็จ การอธิษฐานให้มั่นอยู่ในคุณธรรม ย่อมประสบความสำเร็จ เทพเทวดาจะปกปักรักษาและส่งเสริม ไม่ว่าจะเดินทางไปไหน จะมีบทคาถาบทหนึ่งที่โหรต้องบริกรรมอยู่เสมอ ไม่ว่าจะพูดจะทายใคร ๆ หมั่นท่องเสมอเป็นประจำดังนี้

” สีหะนาทัง วาจังสิทธิ เอหิภูตะ ภูตา วิญญาณัง ”

หัสสะเนตโต เทวินโท ทิพพะจักขุ วิโสธายิ อิกะวิติ พุทธะสังมิ โลกะวิทู ฯ

ท่านที่เป็นนักพยากรณ์ โหร ทุกท่าน คงจะทราบดี คาถาบทนี้สำคัญนัก หากใครยังไม่ทราบ อนุญาติให้นำไปใช้ก่อนจะดูดวงให้ใคร ภาวนาก่อนทุกครั้งไป ทายแม่นดังตาเห็นนักแล

บทสวดพุทธคุณนั้นมีมากมาย ภคนันท์จะเลือกใช้ตามกาลเทศะนั้น ๆ พุทธคุณที่บริสุทธิ์เท่านั้นที่จะเกิดบุญฤทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ในทางที่ดี … ( อย่าเข้าใจว่าเล่นไสยศาสตร์ ๆ คือมนต์ดำ เป็นเรื่องของอิทธิฤทธิ์ มีทั้งให้คุณให้โทษ ถ้าใช้ไม่ถูกต้องจักเป็นโทษมากกว่าคุณ )

การที่นำเอาพุทธมนต์มาผสมโหราศาสตร์นี้ เพราะเหตุว่าจำเป็นต้องรู้มนต์เพื่อปกป้องคุ้มครองตนเอง สวดมนต์เพื่อ ขอบารมีพุทธองค์ ด้วยพระฉัพพรรณรังสี รังสีบารมีวิชา พลังความดีที่บริสุทธิ์คุ้มครอง และระลึกถึงครูบูรพาจารย์เป็นประจำทุกครั้งก่อนทำการตรวจดวงชาตา ทุกเช้าก่อนออกจากบ้าน หรือการสร้างพลังจิตจากสมาธิโดยบริกรรม เพียรทำสม่ำเสมอย่อมสัมฤทธิ์ผลได้ญาณหยั่งรู้ อย่างไม่ต้องสงสัยฝึกทำเช้า รับพลังจักรวาลทำก่อนเที่ยง และเย็นก่อนตะวันตกดิน เรียกว่าการต่อตะวัน ด้วยสมาธิขอพลังจากธรรมชาติคืนสู่ร่างกาย ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ทำงาน ในรถ ก็สามารถทำได้ 5 – 10 นาที ก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำ เป็นการครอบครูด้วยตนเองทุกเช้า เย็น เป็นประจำ เมื่อจิตท่านบริสุทธิ์ เป็นสมาธิดีแล้ว ก็จะเกิดปรีชาญาณสามารถพยากรณ์ดวงชาตาได้ดี ..

ด้วยความปรารถนาดี
โดย อ.ภคนันท์ ( นกฮูกพยากรณ์ )
https://www.facebook.com/Owl456/

 

About The Author